Estetica Ozon
Estetica Ozon

En compliment de s'article 10 de sa Llei 34/2002, des 11 de juliol, de servicis de sa Societat de s'Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació ses dades identificatives de s'empresa.

 

Denominació social:

Estètica Ozon

 

Número d'identificació fiscal:

43031785-G

 

Domicili social:

Carrer Pujol 1

07510 Sineu

 

Correu electrònic:

cfont@esteticaozon.com

 

Telèfon:

971520989

 

 

Aquest lloc web ha estat creat per s'empresa Estètica Ozon amb caràcter informatiu i per ús personal dets usuaris. A través d'aquest Avís legal, se pretén regular s'accés i ús d'aquest lloc web, així com sa relació entre es lloc web i es seus usuaris. Accedint en aquest lloc web s'accepten es següents termes i condicions: S'accés en aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dets usuaris.

Es simple accés en aquest lloc web no suposa entaular cap tipo de relació comercial entre Estètica Ozon i s'usuari.

S'accés i sa navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer ets advertiments legals, condicions i termes d'ús contengudes en ella.

Es titular des lloc web pot oferir servicis o productes que podran trobar-se sotmesos unes condicions particulars pròpies que, segons es casos, substituesquin, completin i/o modifiquin ses presents condicions, i sobre ses quals s'informarà a s'usuari en cada cas concret.

Contacte

Estetica Ozon

Carrer Pujol 1
07510 Sineu

 

Concertar cita

Faci servir es nostro formulari de contacte o telefoni an es telèfons següents:

971 520 989 - 618 173 099

També per WhatsApp

 

Ofertes!

En Estètica Ozon cada temporada pot disfrutar d'interessants descomptes tant de tractaments com de productes per s'atenció de sa pell.

 

Ara Estètica Ozon a xarxes socials